Hvorfor sjakk?

Sjakk kan ha flere positive virkninger for både unge og eldre, både i form av helsegevinster og sosial inkludering.

Sjakk er et unikt spill som kan nytes av alle aldersgrupper. Sjakk er et sosialt spill som kan bidra til inkludering og møter på tvers av alder og bakgrunn. I Norge har Sjakk & Samfunn bred erfaring med å bruke sjakk som virkemiddel for å skape møteplasser, hindre isolering og bidra til fellesskap.

Helsegevinster for eldre

Kaja Nordengen er lege og hjerneforsker og har skrevet bøkene «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening». Nordengen mener at sjakk er utfordrende for hjernen og oppfordrer ofte i sine foredrag om å spille sjakk for å trene hjernen. I boken Hjernetrening gir Nordengen flere tips til et 30-dagers treningsprogram for hjernen der et av tipsene er å spille et parti sjakk. I boken er det også et eget kapittel der leserne lærer å spille sjakk.

Det finnes en del internasjonal forskning som konkluderer med at spill kan være bra for hjernen. Ifølge en studie fra The University of Edinburgh kan spill som brettspill, kort, sjakk, kryssord og bingo ha en positiv effekt på kognitiv funksjon og hukommelse. Studien viser også at det ikke er for sent å begynne med spill for en sterkere hjerne senere i livet. Deltakerne som begynte å spille mer i løpet av 70-årene, hadde større sjanse for å vedlikeholde deres tenkeevne. Forskerne har dog ikke undersøkt hvilke av spillene som har mer eller mindre effekt. En annen studie fra University of Aberdeen konkluderer med det samme. Studien viser at de som oftere løste problemer, som sudoku eller å spille musikk, klarte seg bedre på de kognitive testene. Studien konkluderer med at hvis du løser vanskelige oppgaver kan du øke intellektet og utsette svekkelsen som kommer med alderen.

Ensomhet og sosial isolasjon kan ramme uavhengig av alder, demografi, utdanning og kjønn. Særlig eldre er likevel mer utsatt for ensomhet, og mange har et begrenset sosialt liv, fordi ektefelle, venner og bekjente faller fra. Det er flere studier som viser at de som lever i sosial isolasjon og er ensomme, har større risiko for alvorlige sykdommer som demens og tidlig død. I en britisk studie fra 2013 viser forskerne at sosial isolasjon viste seg å være en risikofaktor for tidlig død blant eldre. Helse Norge deler flere råd for å komme ut av ensomheten. Et av rådene er å oppsøke sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

Kan forebygge demens

Det er behov for mer forskning som ser på sammenheng mellom spill generelt, og sjakk spesielt og demenssykdommer. Det er dog allerede noe forskning med indikasjoner på at sjakkspillet kan bidra til å avverge noen av effektene av Alzheimers sykdom. En artikkel publisert i New England Journal of Medicine i 2003 viser at å spille sjakk er en aktivitetene som kan redusere risiko for Alzheimer og annen type hukommelsestap. En annen studie fra 2001, publisert i National Academy of Sciences, konkluderer også med at sjakk og andre spill som utfordrer hjernen kan redusere forekomst av Alzheimer. Studien finner at eldre som spiller utfordrende spill har to og en halv ganger mindre risiko til å få Alzheimer. En annen studie fra 2001 publisert i National Academy of Sciences konkluderer også at sjakk og andre spill som utfordrer hjernen kan redusere forekomst av Alzheimer. En nyere studie fra 2019, publisert i International Journal of Environmental and Public Health går gjennom 20 studier og finner at sjakk kan være forebyggende mot demens, men konkluderer samtidig at det er behov for flere studier som kan bekrefte denne sammenhengen ytterligere.

Gevinster for barn

Resultatene fra forskningsstudier som viser sammenheng mellom sjakk og kognitivitet er tvetydige. Det er dog en del studier som viser at det er en positiv sammenheng mellom det å spille sjakk og kognitivitet. En tysk studie fra 2017 viser at sjakk kan være et viktig og effektivt verktøy for å forbedre matematisk kapasitet hos skolebarn. Funnene indikerer at kunnskap anskaffet gjennom sjakkspill kan overføres til matematikkdomenet. Flere skoler over hele verden har innført sjakkprogrammer i skolen. I Norge tilbys det sjakk i skolen gjennom det nasjonale prosjektet “SkoleSjakken” som driftes av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

«Sjakk krever logikk, planlegging, utholdenhet og mønster gjenkjenning. Og ikke minst: arbeidsminne. Med unntak av mønster-gjenkjenning, er dette primært funksjoner i den frontale hjernebarken helt foran i panne lappene våre. Selve mønstergjenkjenningen blir ofte sammenliknet med ansiktsgjenkjenning. De aller flinkeste sjakkspillerne gjenkjenner sekvenser fra tidligere spilte sjakkpartier nesten like raskt som de ville ha gjenkjent et kjent ansikt.»
UTDRAG FRA BOKEN «HJERNETRENING» AV KAJA NORDENGEN

Kilder